MofiboLogo

BRUGERAFTALE

 

Mofibo Books ApS, CVR-nr. 35228691, Vester Farimagsgade 41, stuen, 1606 København V, Danmark, e-mailadresse: [email protected] (herefter benævnt ”Mofibo” eller ”vi”) leverer en digital abonnementstjeneste, hvor du som bruger (herefter benævnt enten ”du”/”dig” eller ”Brugeren”) kan streame og midlertidigt downloade lydbøger og e-bøger til din mobiltelefon eller andre enheder med internetadgang (”Tjenesten”). Denne Brugeraftale og de heri indeholdte vilkår og betingelser (”Vilkårene”) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten, herunder når du tegner et af Mofibos abonnementer, bruger en tillægsydelse eller et tilllægsprodukt fra Mofibo, bruger et gavekort eller benytter et tilbud om en gratis prøveperiode. Den af disse Vilkår omfattede Tjeneste markedsføres som Mofibo og udgives af Mofibo A/S.

For at kunne indgå en aftale på disse Vilkår med Mofibo og dermed blive tilmeldt Tjenesten som abonnent skal du være mindst atten (18) år og/eller på anden måde være bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af Vilkårene.

Ved at oprette en konto for at kunne benytte Tjenesten og/eller ved at klikke på et afkrydsningsfelt erklærer du dig indforstået med at overholde Vilkårene. Ved at oprette førnævnte konto og klikke på et afkrydsningsfelt anerkender og accepterer du endvidere, at Mofibo behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Mofibos privatlivspolitik. Det er en forudsætning for at få adgang til og benytte Tjenesten, at du erklærer dig indforstået med Vilkårene. Vilkårene beskriver, på hvilke betingelser du kan gøre brug af Tjenesten, og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Tjenesten, f.eks. regler om en bestemt konkurrence, tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, produkter eller software, som er tilgængelige via Tjenesten. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Mofibo måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du dig indforstået med, at Mofibo til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser.

TJENESTEN

Brug af Tjenesten kan omfatte lytning til lydbøger, læsning af e-bøger eller brug af andet indhold eller andre produkter, som Mofibo stiller til rådighed. Tjenesten er kun til personlig brug.

Tjenestens indhold kan variere mellem de regioner, hvor Tjenesten er tilgængelig. Du kan få nærmere oplysninger om det indhold, der er tilgængeligt i din region, ved at besøge hjemmesiden på www.mofibo.com.

For at benytte Tjenesten skal du enten bruge en internet-tilsluttet mobiltelefon, tablet eller pc eller en af Mofibos servicepartner-platforme, hvor Mofibo-programmet er installeret. Du kan se en fuldstændig og opdateret liste over de tekniske krav, der skal være opfyldt for at benytte Tjenesten, samt en fuldstændig liste over Mofibos servicepartnere ved at besøge Mofibos hjemmeside (www.mofibo.com).

Mofibo forbeholder sig ret til at ændre de tekniske krav til brugen af Tjenesten og til at ændre, tilføje eller fjerne servicepartnere til enhver tid. Mofibo skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Tjenesten, senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. Mofibo forbeholder sig dog til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en servicepartner uden først at underrette dig derom.

Brugeren indvilliger i at benytte Tjenesten, herunder alle Tjenestens funktioner og funktionaliteter, i overensstemmelse med nærværende Vilkår og alle gældende love, regler og bestemmelser eller andre begrænsninger i brugen af Tjenesten eller indholdet deri.

GRATIS PRØVEPERIODE

Dit abonnement på Tjenesten kan starte med en gratis prøveperiode (”Gratis Prøveperiode”). Den Gratis Prøveperiode er på fjorten (14) dage eller som anført ved din tilmelding og er tænkt som en måde at give Brugeren mulighed for at prøve Tjenesten gratis, før Brugeren beslutter, om vedkommende ønsker at binde sig til et månedligt abonnement.

Når du tilmelder dig en Gratis Prøveperiode, bliver du automatisk overflyttet til en månedlig abonnementsordning ved den Gratis Prøveperiodes udløb, medmindre du opsiger dit abonnement på Tjenesten inden den sidste dag i den Gratis Prøveperiode, i hvilket tilfælde du ikke vil modtage en opkrævning, og dit abonnement annulleres.

Mofibo har til hensigt at tilbyde dig den Gratis Prøveperiode én gang. En Bruger, der allerede har benyttet sig af tilbuddet om en Gratis Prøveperiode, vil således være afskåret fra adgang til yderligere Gratis Prøveperioder i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra den dag, hvor den Gratis Prøveperiode udløb. Mofibo vurderer efter eget skøn, om en Bruger har adgang til en Gratis Prøveperiode, og kan begrænse denne adgang for at forhindre misbrug af den Gratis Prøveperiode og/eller misligholdelse af Vilkårene. Mofibo forbeholder sig ret til at annullere eller ophæve en Gratis Prøveperiode, hvis Mofibo efter eget skøn vurderer, at en Bruger ikke har adgang dertil. Brugeren kan ikke kombinere tilbuddet om en Gratis Prøveperiode med andre tilbud.

PRISER OG BETALING

Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle dine betalinger.

Abonnementer betales månedsvis forud, indtil Brugeren vælger at opsige sit abonnement. Ved månedlig betaling modtager Brugeren opkrævning hver tredivte (30.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor Brugeren aktiverer et abonnement eller, såfremt abonnementet er begyndt med en Gratis Prøveperiode, fra den Gratis Prøveperiodes udløbsdato, medmindre du har opsagt abonnementet inden da. I nogle tilfælde vil opkrævningen over for Brugeren ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis det ikke er muligt at bekræfte gyldighedsdatoen på Brugerens betalingskort.

Priserne kan ses på Mofibos hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort, debetkort eller anden betalingsmåde, som Mofibo til enhver tid måtte informere Brugeren om. Priserne kan variere efter den anvendte betalingsmåde. Hvis priserne varierer, skal Mofibo oplyse herom på Mofibos hjemmeside i forbindelse med den almindelige information om priser.

Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som Brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til Brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.

Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Mofibo sig ret til at lukke din adgang til Tjenesten. Du kan genaktivere din adgang til Tjenesten ved at kontakte Mofibo på www.mofibo.com Mofibo eller ved at sende en e-mail fra den e-mail- adresse, som er tilknyttet din konto.

GAVEKORT

Når du tilmelder dig med et Mofibo Gavekort, accepterer du disse Vilkår på samme vilkår og betingelser, som er gældende for en betalende abonnent på Tjenesten bortset fra de heri indeholdte bestemmelser om betaling. Som Bruger af Mofibos Gavekort har du fuld adgang til Tjenesten i hele Gavekortets gyldighedsperiode. Ved Gavekortets udløb ophører Tjenesten automatisk, medmindre du aktivt tilmelder dig som betalende abonnent. Hvis du imidlertid aktiverer et Mofibo Gavekort, mens du i forvejen abonnerer på Tjenesten, vil Mofibo midlertidigt standse udsendelsen af betalingsopkrævninger for Tjenesten frem til Gavekortets udløb, på hvilket tidspunkt du automatisk igen bliver betalende kunde og genindtræder i Tjenestens abonnementsordning med månedlige betalinger.

FORTRYDELSESRET

Når du tilmelder dig som Bruger af Tjenesten, har du fjorten (14) dages fortrydelsesret efter bestemmelserne i den svenske lov om forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten regnes fra det tidligste af følgende tidspunkter: Brugerens tilmelding til Tjenesten, første gang der betales for Tjenesten eller, hvis Brugeren har meldt sig til en Gratis Prøveperiode, første gang Brugeren benytter Tjenesten.

Hvis du begynder at lytte til/læse en lydbog/e-bog eller benytter Tjenesten på anden måde, mister du retten til at annullere dit køb af Tjenesten i henhold til den i pkt. 5.1 ovenfor nævnte fortrydelsesret. Opsigelse af Tjenesten skal da i stedet ske i overensstemmelse med stk. 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at annullere købet af Tjenesten inden for den anførte fortrydelsesfrist, anbefaler vi, at du underretter os derom ved at bruge formularen på www.mofibo.com eller anvende standardfortrydelsesformularen, som udgør bilag 3 til lov om forbrugeraftaler, og sende den fra den e-mailadresse, som er tilknyttet din konto, eller ved på anden måde at give Mofibo besked om, du ønsker at annullere købet inden for fortrydelsesfristen.

Hvis du ved en fejl bliver opkrævet et forkert beløb, vil du få refunderet beløbet inden for tredive (30) dage.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Tjenesten er udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug og er beregnet til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende. Tjenesten er vores eller vores licensgiveres og licenstageres ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Tjenesten eller det indhold i Tjenesten, som er tilgængeligt for dig, er ejet af os eller vores licensgivere og licenstagere eller andre tilknyttede virksomheder. Medmindre vi udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Tjenesten eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den Tjeneste, du tilbydes i henhold til disse Vilkår. Du kan være ejeren af de fysiske platforme, som anvendes til at levere dele af Tjenesten til dig, men vi beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og alle tilhørende immaterielle rettigheder. Vi overdrager ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til dig, ligesom vi heller ikke overdrager nogen rettigheder eller ejendomsret til en del af det indhold, der er tilgængeligt for dig ved brug af Tjenesten. Intet indhold vedrørende et varemærke, som er ejet af eller givet i licens til Mofibo, skal fortolkes, som om der stiltiende eller på anden måde tildeles en licens eller brugsret til et varemærke, du kan se, når du benytter Tjenesten.

INDHOLD OG SOFTWARELICENS

Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til din personlige, ikke-kommercielle brug.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra Mofibo, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere en Tjeneste til et format, der er læsbart for mennesker; (3) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (4) få adgang til eller benytte Tjenesten ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til vores produkter, tjenesteydelser eller mærker. Som Bruger af Tjenesten, Tjenestens software eller Tjenestens indhold erklærer og garanterer du, at din adgang til og brug af Tjenesten, herunder Tjenestens indhold, vil opfylde Vilkårene og ovenstående krav. De angivne begrænsninger finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -LINKS

Forekomsten af eksterne hyperlinks og/eller andre elementer, der er genereret af tredjeparter, og som kan tilgås fra Tjenesten, vores hjemmeside og fora, som Mofibo stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, er ikke ensbetydende med, at Mofibo og/eller dertil tilknyttede selskaber godkender de holdninger eller synspunkter, der gives udtryk for af sådanne tredjeparter på eller uden for deres websteder/sociale medieplatforme. Det understreges, at Mofibo ikke verificerer, godkender eller tager ansvar for nøjagtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af indhold på disse tredjeparters websteder. Mofibo er ej heller ansvarlig for kvaliteten af eller leveringen af de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes, kan tilgås, er tilgængelige eller markedsføres på sådanne tredjeparters websteder/sociale medieplatforme. Mofibo er således ikke ansvarlig for indholdet på en tredjeparts websted/sociale medieplatform, og endvidere er Mofibo under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller andre skader, uanset om sådanne skader og tab skyldes uagtsomhed, misligholdelse af kontrakt, æreskænkelse, krænkelse af ophavsret eller andre immaterielle rettigheder, og uanset om skaderne og tabene er forårsaget af visning, distribution eller udnyttelse af oplysninger eller indhold fra sådanne tredjeparters hyperlinkede websteder/sociale medieplatforme.

Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tredjepartstjenester og - indhold. Mofibo har ikke indflydelse på sådanne tredjepartstjenester eller deres indhold. Du bør omhyggeligt gennemlæse alle udleverede aftaler, brugervilkår og privatlivspolitikker, som gælder for ovennævnte tredjepartstjenester og/eller indhold.

Når du logger på Tjenesten via et mobilt netværk, vil dit netværks eller roamingudbyderens messaging-takster, dataomkostninger og andre gebyrer være gældende.

VARIGHED OG OPHØR

Medmindre du opsiger dit abonnement på Tjenesten, vil abonnementet blive fornyet hver måned på ubestemt tid, eller så længe Mofibo tilbyder Tjenesten. Tjenesten kan dog til enhver tid opsiges af Brugeren. For at opsige Tjenesten, inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal Brugeren opsige Tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

For at opsige dit abonnement skal du besøge hjemmesiden på www.mofibo.com og logge ind. Klik på ”Selvbetjening” (Self-service) og ”Abonnement” (Subscription), vælg Abonnementsopigelse og følg anvisningerne. Du kan også opsige Tjenesten ved at kontakte Mofibo på anden måde.

Ud over ovennævnte bestemmelser forbeholder Mofibo sig ret til efter eget skøn at afbryde eller begrænse din adgang til Tjenesten, hvis du ikke overholder nærværende Vilkår, eller hvis du på anden måde deltager i (eller er mistænkt for at deltage i) ulovlig eller svigagtig brug af Tjenesten.

MOFIBOS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Mofibo forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre prisen for Tjenesten og/eller nærværende Vilkår. Brugeren skal dog have besked om ændringerne pr. e-mail, SMS eller direkte via Tjenesten, senest tredive (30) dage inden ændringerne træder i kraft.

Som led i leveringen af Tjenesten kan Mofibo kontakte Brugeren pr. brev, telefon, SMS, MMS, e- mail eller direkte via Tjenesten med henblik på at underrette om Tjenestens funktioner og indhold. Mofibo er også berettiget til, såfremt Brugeren har givet sit samtykke hertil, at kontakte Brugeren pr. telefon, SMS, MMS, e-mail og/eller push-beskeder i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter og begivenheder, der vedrører Tjenesten. Al kommunikation mellem Mofibo og Brugeren skal ske i overensstemmelse med Mofibos privatlivspolitik.

Mofibo er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.

Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Mofibo kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har Mofibo ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af nærværende Vilkår. Mofibo har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Tjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

Mofibo forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjeparter i henhold til nærværende Vilkår. Mofibo har også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår. Sådanne ændringer, der kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger, skal ske i overensstemmelse med Mofibos privatlivspolitik.

BRUGERENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Brugeren har tilladelse til at lytte til lydbøger, læse e-bøger og benytte Tjenestens indhold, men kun til privat brug. Din konto (herunder bl.a. dit brugernavn og din adgangskode) er personlig og må ikke deles med andre.

Brugeren må ikke på nogen måde udbrede lydbøger, e-bøger og andet indhold i Tjenesten ved f.eks. kopiering, udlån og udlejning af ovennævnte materiale.

Brugeren forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af indholdet i Tjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere lydbøger, e-bøger eller andet indhold i Tjenesten, ej heller til eget privat brug.

Brugeren må ikke afspille lydbøger for et publikum eller på et offentligt sted.

Hvis en Bruger er offline i tredive (30) dage og midlertidigt har downloadet indhold til en app, kan Mofibo anmode Brugeren om at gå online for at sikre, at Brugeren fortsat har et aktivt abonnement til Tjenesten, og for at opdatere indholdet i Tjenesten. Hvis Brugeren afviser at gøre dette, forbeholder Mofibo sig ret til at afbryde enhver yderligere brug af Tjenesten, indtil Brugeren har bekræftet, at denne har en aktiv konto hos Mofibo. Hvis Brugeren ikke bekræfter sin konto, kan Mofibo efter eget skøn vælge fortsat at afbryde adgangen til Tjenesten eller kan lukke kontoen for den pågældende Bruger.

Det er Brugerens ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Mofibo, herunder Brugerens e-mailadresse, er korrekte. Brugeren har endvidere pligt til at underrette Mofibo om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af Brugerens e- mailadresse. Enhver e-mail, som Mofibo sender til Brugerens e-mailadresse, anses for at være modtaget af Brugeren, senest tre (3) dage efter at e-mailen er sendt.

Brugeren har pligt til løbende at kontrollere sin konto for at forhindre andre i at få adgang til Tjenesten og forpligter sig til ikke at afsløre sin adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet Brugerens konto, så længe Brugeren abonnerer på Tjenesten.

I alle anmeldelser af lydbøger og e-bøger, som Brugeren skriver, er det Brugerens ansvar at sikre, at Brugeren giver udtryk for sine synspunkter med respekt for andre, og at Brugeren undlader at bruge ord eller formuleringer, der kan opfattes som diskriminerende og unødvendigt stødende eller upassende i fora, der kan sættes i forbindelse med Mofibo. Endvidere er det Brugerens ansvar at sikre, at Brugeren ikke opslår, benytter eller deler intellektuelle rettigheder, der tilhører en tredjepart, og ej heller opslår, benytter eller deler indhold eller kommentarer, som er eller kan tolkes som ulovlige, f.eks. injurierende indhold, materiale, som fremstiller eller antyder seksuelle overgreb, eller hadefulde kommentarer.

Brugeren har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Vilkår, medmindre Brugeren har Mofibos skriftlige samtykke dertil.

Du må ikke benytte Tjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Tjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Du er orienteret om og indforstået med, at du, og ikke Mofibo, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra din enhed til os, og at din brug af Tjenesten, din enhed og vores hjemmeside og eventuelle fora, som Mofibo stiller til rådighed både i og uden for Tjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at du ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at du ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører dig, som er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjepart.

Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Tjenesten eller i en del af Tjenesten, opfordres du indtrængende til at kontakte Mofibo ved at benytte kontaktformularen på www.mofibo.com fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller på anden måde informere os eller indgive en klage.

Brugeren anerkender, at Tjenesten omfatter indhold, som er upassende eller uegnet for mindreårige. Du erklærer dig derfor indforstået med, at du ikke vil lade mindreårige få adgang til Tjenesten, medmindre de er under opsyn.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Tjenesten stilles alene til rådighed for dig, således at du på et ikke-kommercielt grundlag kan benytte Tjenesten til underholdningsformål, oplysningsformål og lignende i overensstemmelse med nærværende Vilkår og dansk lovgivning. Mofibo garanterer ikke, at Tjenesten eller indhold, der er tilgængeligt gennem Tjenesten, vil kunne benyttes i andre lande.

Mofibo er ikke forpligtet til at udbetale erstatning og ifalder heller ikke andet ansvar, hvis Mofibo kan bevise, at fejlen skyldes forhold, der ligger uden for Mofibos indflydelse, og som Mofibo ikke med rimelighed kunne forudse ved aftalen indgåelse, og hvis følger Mofibo ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

Mofibo har ret til midlertidigt at afbryde eller ophæve aftalen med Brugeren (dvs. Tjenesten) med øjeblikkelig virkning, hvis der er en formodning om, at Brugeren har overtrådt Vilkårene eller gældende love, regler og bestemmelser, eller hvis Brugeren i øvrigt benytter Tjenesten på en måde, der kan være til skade for Mofibo eller en tredjepart.

Nærværende Vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Dog vil nærværende Vilkår ikke begrænse eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige retsregler i dit bopælsland, hvis disse skulle afvige fra ovenstående.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Mofibo og Brugeren, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark www.naevneneshus.dk. Ellers skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.

Desuden har EU-Kommissionen oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med få sluttet deres tvister udenretligt. Hjemmesiden kan ses på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hvis du er utilfreds med Tjenesten, det tilgængelige indhold i Tjenesten eller nærværende Vilkår, er dit eneste retsmiddel at afbryde din adgang til eller brug af Tjenesten.

Hvis du ønsker flere oplysninger om Tjenesten, eller hvis du har brug for hjælp med en funktion eller med din konto, bedes du kontakte [email protected]


PRIVATLIVSPOLITIK

 

1

GENERELT

1.1

Mofibo er en internetbaseret digital abonnementstjeneste, der giver dig (herefter benævnt enten ”du/dig” eller ”Brugeren”) adgang til lydbøger og e-bøger på din mobiltelefon eller på din tablet eller anden enhed (”Tjenesten”) i henhold til Brugeraftalens vilkår og betingelser (”Vilkårene”). Tjenesten leveres af Mofibo Books ApS, CVR-nr. 35228691 (herefter benævnt ”Mofibo” eller ”vi”). Nærværende privatlivspolitik forklarer Mofibos praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af bestemte oplysninger, herunder dine personoplysninger, når vi stiller Tjenesten til din rådighed. Formålet med privatlivspolitikken er at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og sikre dig, at dine personoplysninger behandles med respekt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, når du benytter Tjenesten.

1.2

Du kan altid føle dig tryg, når du deler dine personoplysninger med Mofibo. Mofibo har truffet alle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod uautoriseret adgang, brug, ændring og sletning.

2

DATAANSVARLIG FOR PERSONOPLYSNINGER

 

Mofibo Books ApS er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, der håndteres af Mofibo. Oplysninger om, hvordan du kan kontakte os, findes under pkt. 12.

3

HVORNÅR INDSAMLER Mofibo PERSONOPLYSNINGER?

3.1

Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når:

  • Du opretter en konto hos Mofibo og benytter Tjenesten

  • Du bestiller en tillægsydelse eller et tillægsprodukt fra Mofibo

  • Du tilmelder dig som abonnent på Mofibos nyhedsbrev

  • Du sender en fejlmelding eller kontakter Mofibo kundeservice i anden anledning

  • Du linker Tjenesten til din Facebook-konto eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som selvstændigt styrer personoplysninger

  • Du svarer på en undersøgelse, herunder bl.a. kundetilfredshedsundersøgelser eller markedsanalyser, eller du besvarer henvendelser fra Mofibo

  • Der i øvrigt er brug for at styre kundeforholdet mellem dig og Mofibo

3.2

Mofibo indsamler endvidere oplysninger gennem vores egne eller tredjeparters cookies og lignende sporingsteknologier, som kan spore dine aktiviteter og valg, dvs. når du bruger Tjenesten eller besøger vores hjemmeside. Flere oplysninger om Mofibos brug af cookies fås ved at læse Mofibos cookie-politik.

4

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER MOFIBO?

4.1

Mofibo indsamler personoplysninger om dig, når du opretter en konto hos Mofibo eller kontakter Mofibos kundeservice. De brugerstamdata, Mofibo indsamler, er f.eks. dit navn og/eller brugernavn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer og dine betalingsoplysninger. Mofibo kan også indsamle data om fødselsdato, køn og yderligere kontaktoplysninger som f.eks. din bopælsadresse. Mofibo kan desuden indsamle personoplysninger, du giver om din familie (herunder dine familiemedlemmers navne, fødselsdatoer og interesseområder). Når du benytter Tjenesten eller Mofibos tillægsydelser og -produkter, og når du besøger Mofibos hjemmeside, er Mofibo ligeledes berettiget til at indsamle data om brugeradfærd, visninger og tekniske data, herunder din IP-adresse. Hvis du ved din tilmelding som kunde hos Mofibo registrerede dig som fakturakunde, kan Mofibo også være nødt til at indsamle og bearbejde nogle af de oplysninger, du giver til Mofibos udbyder af betalingstjenester, for at muliggøre faktureringen.

4.2

Hvis du vælger at linke Tjenesten til Facebook eller en tilsvarende tredjepartstjeneste, som styrer personoplysninger, er Mofibo berettiget til at indsamle og bearbejde de oplysninger, du giver Facebook eller en anden tilsvarende tredjepart tilladelse til at dele med Mofibo.

4.3

Desuden kan Mofibo indsamle og bearbejde de oplysninger, du lægger ud i offentlige fora på Mofibos hjemmeside eller giver til Mofibo, når du bruger Mofibos hjemmeside, Mofibos hjemmesider om tredjepartsplatforme som f.eks. sociale netværkssider, eller når du linker din profil på en tredjeparts websted eller platform til din personlige konto.

4.4

Mofibo kan også indsamle og behandle bestemte oplysninger vedrørende din valgte betalingsmåde. De personoplysninger, Mofibo indsamler i denne forbindelse, skal bruges til at kontrollere, at du har adgang til Tjenesten, og til at identificere din betalingsmåde. Da Mofibo samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som opererer uafhængigt af andre i systemer, der er helt adskilt fra Mofibo, vil Mofibo imidlertid ikke opbevare eller indsamle fuldstændige betalingsoplysninger, f.eks. kreditkortnumre.

5

HVOR LÆNGE GEMMES OPLYSNINGERNE?

 

Mofibo gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med behandlingen. Det betyder, at personoplysninger, der indsamles og behandles til markedsføringsformål, opbevares, så længe du har en konto, og slettes tolv (12) måneder, efter at dit abonnement er ophørt, medmindre du har givet Mofibo dit frivillige samtykke til at fortsætte behandlingen af sådanne oplysninger. For at overvåge brugen af gavekort og Gratis Prøveperioder opbevarer vi de stamdata, du har givet ved tilmeldingen (dit navn og/eller brugernavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer og betalingsoplysninger), i en periode på fireogtyve (24) måneder regnet fra det tidspunkt, hvor dit abonnement, din brug af et gavekort eller en gratis prøveperiode er ophørt. I samme periode vil vi desuden gemme dine personlige oplysninger fra Mofibos lydbogs-/e-bogsbibliotek for at gøre det nemmere for dig at vende tilbage som abonnent. Mofibo er berettiget til at opbevare data i længere tid, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis der er behov for at varetage Mofibos retlige interesser, f.eks. ved verserende retssager.

6

HVORFOR BEHANDLER Mofibo OPLYSNINGER OM DIG?

6.1

Der er flere grunde til, at Mofibo behandler dine personoplysninger. Mofibo behandler først og fremmest dine personoplysninger for at kunne levere, styre, udvikle og tilpasse Tjenesten og dens funktioner, for at styre kundeforholdet med dig og for at opfylde sikkerhedskravene og andre lovmæssige krav. Dine personoplysninger kan også indgå i markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser, statistik, virksomhedsovervågning samt forretnings- og metodeudvikling for Mofibo. Dette kan f.eks. inkludere behandling af personoplysninger med det formål at skabe kundegrupper på tredjeparts platforme.

6.2

Desuden behandler Mofibo dine personoplysninger for at kunne levere bedre og mere personlige tilbud og tjenesteydelser. Personoplysninger kan f.eks. behandles, forbindes, segmenteres og analyseres med henblik på, ved hjælp af målrettet markedsføring, at fremsende oplysninger, tilbud eller anbefalinger vedrørende Mofibos eller dennes partneres produkter og tjenesteydelser, som er tilpasset dine præferencer og behov eller din adfærd og livsstil. Mofibo er endvidere berettiget til at analysere og kombinere de oplysninger om dig, som Mofibo har adgang til via Tjenesten fra dine online-besøg eller andre dataregistre (f.eks. Facebook og lignende udbydere af sociale medier) til formål, der er anført i dette afsnit.

6.3

Ud over ovennævnte tilfælde behandler Mofibo dine personoplysninger med henblik på at forebygge, opspore og efterforske eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter, herunder svindel, og håndhæve vores brugervilkår (f.eks. afgøre, om du er berettiget til en Gratis Prøveperiode eller kan deltage i andre tilbuds- eller markedsføringskampagner).

7

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER?

7.1

De fleste af de personoplysninger, som Mofibo behandler, bliver behandlet, fordi dette er forudsætning for, at Mofibo kan opfylde Vilkårene, dvs. for at Mofibo er i stand til at levere og administrere Tjenesten og dens funktioner. Dette er bl.a. tilfældet, når Mofibo behandler dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mail-adresse eller dit telefonnummer, og oplysninger fra udbyderen af betalingstjenester.

7.2

Nogle af de personoplysninger, som Mofibo behandler, behandles på baggrund af en interesseafvejning, hvilket betyder, at Mofibos interesse i at behandle oplysningerne vejer tungere end den virkning og risiko, behandlingen måtte have for din integritet. Dette er tilfældet, når Mofibo behandler dine oplysninger til markedsføringsformål, og når vi opbevarer dine oplysninger fra Mofibos lydbogs-/e-bogsbibliotek, efter at dit abonnement er ophørt.

7.3

Derudover bliver nogle oplysninger behandlet på grundlag af dit samtykke. Dette er tilfældet ved behandling af oplysninger, som Mofibo får adgang til via din Facebook-konto, og ved markedsføring af Mofibos samarbejdspartneres varer og tjenesteydelser.

7.4

I det omfang behandlingen skal ske på grundlag af afgivet samtykke, er det frivilligt, om du ønsker at give et sådant samtykke, og du kan til enhver tid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Såfremt du vælger at tilbagekalde dit samtykke, og det er en forudsætning for Mofibos behandling af oplysninger, at du har givet dit samtykke, vil behandlingen ske i overensstemmelse med dit seneste samtykke.

8

DATASIKKERHED OG DATAINTEGRITET

 

Det er afgørende for os, at vi behandler dine personoplysninger med en høj grad af sikkerhed, integritet og fortrolighed. Vi har etableret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret videregivelse, brug og ændring. Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer for at vurdere behovet for at indføre yderligere foranstaltninger eller foretage tekniske opgraderinger af eksisterende procedurer. Vær opmærksom på, at det på trods af vores bestræbelser er meget få sikkerhedsforanstaltninger, som er uigennemtrængelige, hvorfor vi beder dig om at kontakte os omgående, hvis du skulle bemærke mistænkelig aktivitet i Tjenesten.

9

HVEM GIVER MOFIBO OPLYSNINGERNE TIL?

9.1

Mofibo har ret til at videregive dine personoplysninger til tilknyttede virksomheder, forretningspartnere og andre tredjeparter med henblik på at opfylde aftalen med dig eller opfylde aftaler med Mofibos leverandører og samarbejdspartnere.

9.2

Mofibo må også videregive personoplysninger til virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, f.eks. vores IT-leverandører, leverandører af kundeydelser og tilknyttede virksomheder. Hvis personoplysninger videregives til virksomheder, der behandler oplysninger på vegne af Mofibo, skal Mofibo indgå databehandleraftaler med disse parter for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger.

9.3

Personoplysninger kan også om nødvendigt videregives for at leve op til lovkrav eller myndighedskrav, for at varetage Mofibos retlige interesser eller for at opdage, forebygge eller være opmærksom på svindel og andre sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.

9.4

Dine personoplysninger kan overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til eller opbevares i et land uden for EU/EØS, vil der blive truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, idet vi bl.a. vil sørge for, at en sådan overførsel sker i overensstemmelse med nærværende privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivning, for eksempel ved brug af dataoverførselsaftaler, der indeholder EU’s standardkontraktbestemmelser for overførsel af data, som er godkendt af EU-Kommissionen og er tilgængelige på Kommissionens hjemmeside.

10

LINKS TIL EKSTERNE WEBSTEDER

 

Oplysninger fra Mofibo kan indeholde links til andre websteder, der ikke er kontrolleret eller ejet af Mofibo. Mofibo er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger på disse websteder. Mofibo opfordrer dig til at gennemlæse den information om behandling af personoplysninger, der er tilgængelig på det pågældende websted.

11

ÆNDRINGER I MOFIBOS PRIVATLIVSPOLITIK

 

Denne privatlivspolitik kan til enhver tid ændres. Hvis Mofibo foretager væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, vil Mofibo underrette dig pr. e-mail eller gennem Tjenesten, inden ændringerne træder i kraft. Privatlivspolitikken offentliggøres desuden på Mofibos hjemmeside. Hvis en ændring kræver dit samtykke, vil Mofibo indhente nyt samtykke fra dig.

12

RET TIL AT ANMODE OM OPLYSNINGER, FORETAGE RETTELSER OSV.

12.1

Du har ret til at modtage gratis information om bl.a., hvilke personoplysninger Mofibo behandler om dig, og med hvilket formål Mofibo behandler dine personoplysninger (et såkaldt registerudtræk). En sådan anmodning om et registerudtræk skal ske skriftligt og være forsynet med din underskrift.

12.2

Du har endvidere ret til at få urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger rettet, anonymiseret eller slettet. Du er også berettiget til at bede Mofibo om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endelig kan du påberåbe dig retten til dataportabilitet, hvilket indebærer, at du har ret til at modtage egne behandlede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

12.3

Bemærk, at nogle af ovennævnte rettigheder kun kan gøres gældende i visse situationer, f.eks. retten til dataportabilitet, som kun gælder, når behandlingen ske på grundlag af en aftale eller et samtykke, og når behandlingen foretages elektronisk. Hvis du har spørgsmål til, hvordan Mofibo behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at påberåbe dig en ret eller få mere at vide mere om dine rettigheder, kan du kontakte os som anført nedenfor.

E-mailadresse: [email protected] Adresse: Att.: Support, Vester Farimagsgade 41, 1606, København V, Danmark

12.4

Hvis du ikke ønsker, at Mofibo skal behandle dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan du give Mofibo skriftlig meddelelse herom. I alle nyhedsbreve vil du desuden blive informeret om, at du kan fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve.

12.5

Du har også adgang til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.


Senest revideret den 22. maj 2018
Version 6
Mofibo Books ApS